Разпоредби на плана за управление на TAROM

3 514

TAROM е в деликатен момент. Правителството има мисията да доведе до печалба на националната авиокомпания или да я приватизира. Вторият вариант беше предложен от МВФ и изглежда като добро решение, но никой не гарантира, че приватизацията ще бъде успешна.

Така че първият вариант е изпробван и е избран частен съвет. Администраторите с четиригодишен мандат имат задължението да направят TAROM печеливш. След няколкомесечен анализ и изявления беше създаден план за управление за следващите 3 години. Приет е на заседанието на Съвета на директорите на 11 март 2013 г.

Таром

За да се постигне основната цел на компанията, тази за постигане на печалба през 2015 г., е необходимо въвеждане на нова търговска политика, много по-динамична и проактивна. Всички приоритети на компанията са фокусирани върху нуждите на клиентите, така че проектите в търговската зона целят повишаване на натоварването, за да отговарят на индустриалните стандарти, ревизиране на разписанията и полетната мрежа според съществуващото търсене на пазара, разнообразяване и подобряване на услугите, диверсификация на предлаганите туристически пакети .

TAROM ще въведе автоматична система за управление на рентабилността на маршрутите и ще приложи нов, много по-ефективен механизъм за ценообразуване.

Акцент ще бъде поставен върху онлайн продажбите, извършвани на сайта www.tarom.ro, а с цел повишаване на продажбите чрез собствени агенции ще бъде въведена уникална схема на комисионни за продажби, която ще включва награди за превишаване на нивото на целевите продажби. Целите ще се определят ежемесечно, като се отчитат предходни години, а комисионните за възнаграждение ще се прилагат за всички суми, надвишаващи месечните цели. С въвеждането на тази схема за възнаграждение целта е да се увеличат продажбите с 5% през първата година, чрез собствени агенции.

За външните пазари, управлявани от TAROM, ще бъдат сключени договори с общи търговски агенти (GSA) за покриване на повечето продажби на европейско и международно ниво, като по този начин се увеличават приходите. Процедурата за избор на общи търговски агенти ще започне незабавно и ще бъде насочена към възможно най-много европейски пазари, но ще бъде извършена и оценка на пазарите в Близкия изток. През следващите две години се очаква продажбите да нарастват с 5 до 10% годишно в сравнение с текущите продажби на чуждестранни пазари.

Хармонизиране на флота и хармонизиране на капацитета с пазарното търсене

Настоящият флот на TAROM се състои от разнородна колекция от самолети с различен капацитет, с високи разходи за поддръжка и експлоатация, които не позволяват разпределението на капацитета според изискванията на пазара. За хармонизирането на флота ще бъде разработена тръжна документация, която ще позволи дискусии с всички основни производители на самолети, като решението за новия доставчик ще бъде взето в най-кратък срок. Всеки от големите производители може да предложи автопарк, който генерира значителни икономии на оперативни разходи и разходи за разход на гориво в сравнение с текущия автопарк на компанията.

Хеджиране на валутен риск

Предвид волатилността на леята спрямо международните валути, като щатския долар и еврото, компанията е значително изложена на колебания на пазарния обменен курс, тъй като до голяма степен генерира приходи, изразени в леи или евро, докато голяма част от разходите се изразяват в Щатски долари. Всеки месец TAROM има излишък от евро и дефицит от щатски долари. За да се премахнат големите загуби, генерирани от тази ситуация, ще бъдат предприети мерки за хеджиране на риска възможно най-скоро, след оценка на изискванията за парични потоци според валутата.

Оптимизиране на ефективността на обществените поръчки

TAROM разработи нова, подобрена версия на вътрешните разпоредби за обществени поръчки, за да осигури по-прозрачни и ефективни процеси на обществени поръчки, които отговарят на търговските нужди на компанията. Влизане в сила на измененията на ГЕО бр. 34/2006 г. на 01.01.2013 г., изменения, внесени чрез ГЕО бр. 77/2012 г., а каталогизирането на TAROM като възложител представлява конкурентен недостатък, който вероятно ще втвърди и дори блокира дейността на компанията. Освен това TAROM не отговаря на условията да бъде възложител, съгласно действащите европейски директиви, така че вече са предприети необходимите стъпки за освобождаване на TAROM от тази наредба, а Министерството на транспорта е предоставило на компанията необходимата подкрепа. да подкрепя тази стъпка. Смята се, че TAROM ще бъде освободен от прилагането на този закон възможно най-скоро и че в бъдеще компанията ще прилага вътрешните разпоредби за обществени поръчки, за да може да работи в конкурентни условия, специфични за индустрията на въздушния транспорт .

Комитетът за надзор на обществените поръчки, организиран на ниво Съвет на директорите, ще наблюдава и наблюдава процеса на възлагане на обществени поръчки.

Предоговаряне на съществуващи договори

Ще бъдат договорени нови, подобрени застрахователни полици за самолети, за да се намалят разходите. Предоговарянето на всички застрахователни полици на компанията ще започне, когато дойде време за подновяването им през 2013 г., но при спазване на процедурите за съответствие, тъй като се счита, че има значителен марж за подобряване на ставките. Ръководството вярва, че подобренията на разходите са възможни както с полици за застраховка на самолети, така и със застраховка за доходи на служителите.

Започна предоговарянето на договори с основните доставчици на компанията. Ръководството на компанията вече е получило отстъпки от 5% до 10% при 12 договора, генериращи намаляване на разходите с приблизително един милион щатски долара годишно. Преговорите с останалите доставчици на компанията ще продължат през следващите месеци.

Нова политика за гориво

Ще бъде въведена нова политика за доставка на гориво, която ще доведе до намаляване на разходите и постигане на икономии от 5 до 10% годишно. Като се има предвид, че 30% от общите експлоатационни разходи са разходи за гориво, следва да се въведе нов метод за отчитане и измерване на горивото, който включва специфични технически действия, които имат ефект за намаляване на разхода на гориво, като се спазват всички действащи правила за безопасност.

Намаляване на запасите от съществуващи части

Ще бъдат взети мерки за намаляване на запасите от части, генериращи парични потоци, чрез контролирани и планирани процедури, за елиминиране на неизползваните или рядко използвани части, освобождаване на място и отключване на парични средства от капитала, който в момента е заключен в тези запаси. Това действие ще започне незабавно и ще продължи през следващите 6 месеца. Целта е 15% годишно освобождаване на съществуващите запаси.

Програма за доброволно оттегляне

От този месец ще се изпълнява програма за доброволно изтегляне на персонал, която ще се извършва по определени измервания и контролирано. Тази програма ще работи през 2013 г. и ще бъде преразгледана в края на годината, за да се види дали трябва да бъде удължена до 2014 г. Целта на този план е да се намали персоналът ежемесечно, така че операциите на компанията да не бъдат засегнати или нарушени. Целта е до края на годината персоналът на компанията да бъде намален с 10%.

Оптимизиране на предимствата на SkyTeam

Трябва да се предприемат незабавни стъпки за преглед и подобряване на позицията на TAROM в рамките на алианса, за да се оптимизират възможностите за маркетинг и генериране на приходи. Тази дейност ще се проведе през 2013 и 2014 г. TAROM трябва да се възползва от възможностите, предлагани от SkyTeam чрез разширяване на мрежата за сътрудничество с партньори от съюза, експлоатиране на нови маршрути, които могат да представляват реален интерес за партньорите, по-активно участие във вземането на решения на SkyTeam и по-ефективно защита на бизнес интересите на TAROM.

Мигриране към обща ИТ платформа

В момента има много доставчици и много вътрешни ИТ системи, а използването на доставчици трети страни стана изключително скъпо, особено в случая на търговски (продажби, билети и дистрибуция) и счетоводни системи. Мигрирането към обща ИТ платформа ще опрости начина, по който работи и ще позволи използването на съвременни технологии на цена от около 20% от текущите разходи. Процесът на наддаване и решението за избор на един доставчик ще бъдат взети през 2013 г. Миграцията към единна платформа ще вземе предвид всички ИТ системи, използвани от компанията, от системи за управление на екипажа, въвеждане на модули за електронна търговия, системни резервации, система за контрол на заминаването, система за оптимизиране на приходите. Миграцията ще се извършва постепенно и ще бъде осигурена пълната функционалност и сигурност на операциите и системите.

Независим център за печалба

Ще се вземе предвид трансформацията на някои от дейностите на компанията, като дейностите по отношение на чартърни полети, карго, учебен център, техническа дейност, в независими центрове за печалба, но тези решения ще се вземат въз основа на подробни и подробни анализи в непосредствените период. Следващ. Всички тези дейности ще останат част от компанията TAROM, работеща като независими и ориентирани към печалба бизнес звена.

Техническа дирекция

Техническата дирекция TAROM в сегашния си вид е организирана като вътрешно подразделение за поддръжка. Подразделението е ключов актив за компанията, тъй като освен звеното за поддръжка, което включва сервизи, инструменти, резервни части, работни платформи и др., трябва да се вземе предвид ноу-хау и свръхквалифицирана работна сила за трима. от най-използваните самолетни паркове в света: Airbus, Boeing и ATR.

Това се дължи на факта, че звеното извършва почти всички проверки за оборудвания флот вътрешно. Техническият отдел на TAROM отговаря на абсолютно всички критерии, за да бъде позициониран като силен конкурент на пазара, но за това се нуждае от независимо управление и собствена структура на управление. Ще бъде анализирано преобразуването на Техническа дирекция ТАРОМ в отделна структура, която ще продължи да работи под управлението на ТАРОМ, но отговаряща за собствените си финансови резултати, използвайки максимално всички свои активи, труд и всички съоръжения.

Планът е добър и оптимистичен. Радвам се да видя, че аберациите в изказванията на някои политици не са взети предвид и имам предвид премахването на TAROM от IATA и SkyTeam. Това би означавало мощен удар върху образа. Но има много въпроси относно този план, защото нищо конкретно не е казано. Оптималният брой служители не е известен, очаква се някои допълнителни бюджети чрез второстепенни дейности (товарни, чартърни полети), но нищо не се знае за флота, поръчките и проблемите, свързани с регулациите с търговете и заплатите на служителите все още не са решени..

Румъния би загубила много по отношение на имиджа, ако националният авиооператор фалира. Тази страна си създаде име в авиационната индустрия и на практика би означавало унищожаване на история. Искам да се доверя лично на TAROM в самолетите. Надявам се на печеливш и проспериращ TAROM.

3 коментара
  1. AG57 казва

    Spore за работа!

  2. Mihai казва

    Да излезеш от Skyteam? Това ли е тяхната идея за оптимизиране и намаляване на разходите?

  3. Сорин Руси казва

    Това беше хипотеза, лансирана от велик политик, който сравнява TAROM с Wizz Air… Ето как той знае как да прави бизнес в авиацията…

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.