Пътуване в чужбина с малолетно дете. Необходими документи за пътуване с малолетно дете!

0 9.169

Не рядко получавах въпроси относно условията на пътуване с непълнолетно дете. Тъй като има много въпроси по тази тема, решихме да съберем съществуващата информация от официалните източници, предоставени от Румънската гранична полиция и да направим тази статия.

Непълнолетните румънски граждани могат да пътуват в чужбина с валиден индивидуален документ за пътуване - паспорт или лична карта (непълнолетни над 14 години) само с придружител, със съгласието на родителите или законните представители. Законен представител е лицето, определено съгласно закона да упражнява правата и да изпълнява родителските задължения спрямо непълнолетното лице, признато и за настойник. От самото начало трябва да знаете, че актът за раждане не е документ за пътуване.

Граничните полицаи разрешават на непълнолетен румънски гражданин да напусне страната само ако е придружен от пълнолетно физическо лице, в следните случаи.

Непълнолетното дете пътува в чужбина придружен от двамата родители той има право да напусне Румъния въз основа на индивидуалния документ за пътуване, без да е необходимо да представя допълнителни документи.

Непълнолетният, който е придружен от един от родителите може да напусне страната в следните ситуации:

 • ако придружаващият родител представи a изявлението на другия родител, произтичащ от неговото съгласие за пътуване в чужбина, за период не по-дълъг от 3 години от датата на изготвянето му;
 • ако придружаващият родител докаже, че непълнолетният му е поверен или че само той упражнява родителска власт въз основа на окончателно и неотменимо съдебно решение или въз основа на влязло в сила съдебно решение за образуваното на 15 февруари 2013 г. производство;
 • ако придружаващият родител докаже смъртта на другия родител;
 • ако придружаващият родител докаже, че другият родител е лишен от родителски права или е обявен за изчезнал, в съответствие със закона;
 • ако придружаващият родител представи съдебно решение, което заменя съгласието на другия родител.

Непълнолетният румънски гражданин, който пътува придружен от законен представител той има право да напусне страната въз основа на окончателно и неотменимо/окончателно съдебно решение, от което е видно, че придружаващият/лицата упражнява родителските си права и задължения върху него/нея.

 • Изявлението двамата родители или, в зависимост от случая, родителят, на когото е възложено окончателно и неотменимо съдебно решение, родителят, който сам упражнява родителска власт по силата на окончателно и неотменимо съдебно решение или по силата на влязло в сила съдебно решение от 15 февруари 2013 г., на преживелия родител или негов законен представител, включително тяхното съгласие относно пътуването в чужбина, за срок не по-дълъг от 3 години от датата на изготвянето му, данните за самоличността на съответния придружител. В този случай се изисква и съдебното решение за установяване на родителския орган или за назначаване на законен представител, което е останало окончателно и неотменимо/окончателно.
 • Свидетелство за съдимост. Свидетелството за съдимост трябва да бъде представено и от чуждестранните граждани, които придружават непълнолетен румънски гражданин. Вземат се предвид само сертификати, издадени от румънските власти, съответно дирекция „Съдебно досие“, „Статистика и оперативна документация“ в рамките на IGPR, чрез полицейските подразделения, където има гише за съдимост, или дипломатическите мисии или консулските служби на Румъния в чужбина, съгласно разпоредбите Закон 290/2004 за съдимост, с последващи изменения и допълнения. Уточняваме, че валидността на свидетелството за съдимост е 6 месеца от датата на издаване.

Ако непълнолетното лице не е придружено от поне един от родителите и не са изпълнени посочените по-горе условия, те се уведомяват, с оглед да го вземат възможно най-бързо. Ако не е възможно да уведомят родителите, граничните служители уведомяват Националния орган за защита правата на детето, който инициира процедурата за непридружени непълнолетни, съгласно закона.

Съответствие Закон 248/2005 относно режима на свободно движение на румънски граждани в чужбинанепълнолетни румънски граждани могат да напускат страната въз основа на валиден документ за пътуване - паспорт или лична карта (непълнолетни над 14 години) - само ако са придружени от възрастен и със съгласието на родителите.

Така, в съответствие с действащите законови разпоредби, граничната полиция ще позволи на непълнолетните румънски граждани да напуснат страната в следните случаи:

 1. а) когато пътуват в чужбина, придружени от двамата родители;
 2. б) в ситуацията, в която пътуват заедно с един от родителите, само ако се яви придружаващ родител изявление от другия родителили, в зависимост от случая, доказва смъртта на другия родител;

В случай на разведени родители, които упражняват съвместно родителските права, придружаващият родител трябва да представи заверено съгласие на другия родител за напускане на страната.

 1. в) когато са придружени от друго пълнолетно физическо лице само ако придружителят представи декларация:
 • и на двамата родители,
 • на родителя, на когото непълнолетният е поверен с влязла в сила присъда,
 • на преживелия родител или негов законен представител.

Придружители на непълнолетни, различни от родителите, трябва да се яви на граничен контрол и свидетелство за съдимост.

За повече информация можете да се консултирате и със сайта politiadefrontiera.ro!

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.