От днес състоянието на тревога в Румъния се удължава с още 30 дни. Вижте предприетите мерки!

0 4.046

Румънското правителство одобри удължаване на състоянието на тревога на цялата национална територия, за период от 30 дни, започвайки с Декември 14 2020. Следователно са приложими редица ограничителни мерки.

Ще се ограничим до тези, свързани с международни пътувания. С удължаването на състоянието на тревога се ограничават категориите лица, които могат да влизат на територията на Румъния.

Категориите лица, които могат да влизат на територията на Румъния са ограничени със съответните изключения.

В съответствие с чл. 31 от приложение 1а Решение на Националната комисия по извънредни ситуации № 58 от 10 декември 2020гвлизането на чужди граждани на територията на Румъния е забранено по време на състояние на тревога, с изключение на следните категории лица:

а) членове на семействата на румънски граждани;

б) членове на семействата на граждани на други държави-членки на Европейския съюз или на Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария, пребиваващи в Румъния;

в) лица, които притежават виза за дългосрочно пребиваване, разрешение за пребиваване или документ, еквивалентен на разрешението за пребиваване, издадено от властите, или еквивалентен на тях документ, издаден от органите на други държави, съгласно законодателството на Европейския съюз;

г) лица, пътуващи в професионален интерес, доказано с виза, разрешение за пребиваване или друг еквивалентен документ, съответно медицински персонал, изследователи в медицинската област, медицински персонал за гериатрични грижи, превозвачи и други категории персонал, участващ в превоза на стоки, които осигуряват такива необходими транспорти

д) персонала на дипломатическите представителства, консулските служби и международните организации, както и членовете на техните семейства, които ги придружават в постоянни представителства на румънска територия, военния персонал или персонала, който може да предоставя хуманитарна помощ;

е) транзитно преминаващи лица, включително репатрираните в резултат на предоставяне на консулска закрила

ж) пътници, пътуващи по наложителни причини;

з) лица, нуждаещи се от международна закрила или по други хуманитарни причини, лица, които са предмет на разпоредбите на Регламент (ЕС) №. Регламент (ЕО) № 604/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. за установяване на критериите и механизмите за определяне на държавата-членка, отговорна за разглеждане на молба за международна закрила, подадена в една от държавите-членки от трета държава гражданин или лице без гражданство и лица, върнати въз основа на споразумения за реадмисия;

и) чужденци и лица без гражданство, пътуващи с учебни цели;

к) чужденци и лица без гражданство, висококвалифицирани работници, ако наемането им е необходимо от икономическа гледна точка и дейността не може да бъде отложена или извършвана в чужбина;

к) чужденци и лица без гражданство, трансгранични работници, сезонни работници, морски и речен корабен персонал

л) членовете на международните спортни делегации, които участват в спортни състезания, организирани на румънска територия, в съответствие със закона;

м) членове на екипи за продуциране на филми или аудиовизуални филми, технически и артистичен персонал, участващи в културни събития, провеждащи се в Румъния, въз основа на доказани договорни отношения или подкрепящи документи.

Гражданите на трети страни, които не попадат в изключенията, изброени по-горе, нямат право да влизат на територията на Румъния по време на състояние на тревога.

Карантината/изолацията се прилага за всички лица, пристигащи в Румъния от страна, разположена на жълт списък, който беше актуализиран на 10 декември. Има няколко изключения!

Решение на Националната комисия по извънредни ситуации № 36 / 21.07.2020 г. относно констатиране на пандемията от COVID-19 и установяване на някои мерки, необходими за прилагане за защита на населението, са завършени на чл. 3, с две нови алинеи (5) и (6), както следва:

"(5) Също така те са освободени от мярката, установена по реда на чл. 2, лица, за които е потвърдена положителна инфекция с вируса SARS-CoV-2 през последните 90 дни преди влизане в страната, доказано с медицински документи или чрез проверка на базата данни Corona-forms и за които са изтекли най-малко 14 дни от датата на потвърждение до влизане в страната”.

"(6) Освободени от карантинната мярка, установена в съответствие с разпоредбите на препубликуван закон 136/2020 за установяване на мерки за обществено здраве при епидемиологични и биологични рискови ситуации, лицата, които са имали контакт с потвърден положителен случай на инфекция с вируса SARS-CoV -2 , ако е доказано с медицински документи или чрез проверка на базата данни Corona-forms, че са имали поне един положителен тест през последните 90 дни преди контакта и са изминали поне 14 дни от датата на първия положителен тест, и до датата на контакт”.

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.